Yleisinfo

ATK-yhteis­toiminta­päivät, tai ATK-YTP, on Tieto­teknii­kan opis­keli­joiden lii­ton eli TiTOLin kaksi­päi­väinen semi­naari­tapah­tuma, joka kerää vuo­sit­tain yh­teen seit­se­mästä yli­opisto­kau­pungista IT-alan opis­ke­li­joita ympäri Suomea. Tapah­tuman järjes­tä­jänä toimii isän­tä­kau­pungin ICT-aine­jär­jestö, joka tänä vuonna on Turun tie­tojen­käsit­tely­tie­teiden aine­jär­jestö Asteriski ry. Tapah­tuman ajan­kohta on 17.-18.10.2018.

Yhteis­toi­min­tapäivät sisäl­tävät tänä­kin vuonna alan ammat­ti­lais­ten pitä­miä vaikut­tavia luen­toja, joita tänä vuonna pääsee kuun­te­lemaan kym­me­nen kappa­letta. Sen lisäksi TiTOL tapansa mukaan pitää tapah­tuman aikana syys­liit­to­ko­kouk­sensa. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että tapah­tuma tar­joaa vuosit­tain alan opis­keli­joille ympäri Suomen mahdol­li­suuden tutustua toi­siinsa ja verkos­toitua haus­kalla tavalla.

Etusivulta löytyy tapahtuman tarkempi aikataulu.

Majoitus

Majoituksen päivystävä puhelinnumero: 0415687819

Ulkopaikkakuntalaiset ATK-YTP-osal­lis­tujat majoit­tuvat Turun AMK:n tiloissa osoit­teessa Ruiskatu 8. Majoi­tuk­sessa olles­sasi muistat­han kunni­oit­taa tiloja sekä tiloissa olevia majo­itus­valvo­jia. Roskat roskiin, tarpeet vain sani­teetti­tiloi­hin ja desi­beli­levelit kohtuul­li­sissa rajoissa. Majoi­tuk­sessa ei myös­kään käy­tetä alko­holia. T.äiti

Aukioloajat:

 • Keskiviikkona 17.10. klo 10-12 sekä uudelleen illalla klo 21 eteenpäin
 • Torstaina 18.10. klo 11 saakka sekä uudelleen illlalla klo 21 eteenpäin
 • Perjantaina 19.10 klo 11 saakka

HUOM! Majoituksen auki­olo­ajat ovat edel­lä­mai­nitut eikä niistä poiketa, joten jos liityt tapah­tumaan myö­hemmin ja haluat majoi­tuk­seen tava­roi­tasi, kannat­taa reput ja pus­sukat kulje­tut­taa YTP-toverisi mukana Ruis­kadulle. Ole myös tark­kana, että otat kaiken tarvit­se­masi mukaan majoi­tuk­sesta pois­tues­sasi, ettei haalarin taskusta puuttuva kinnas tai pullon­avaaja pääse lannis­ta­maan YTP-tunnelmaa!

Majoitukseen takai­sin pääsee käte­vim­min käyt­tä­mällä YTP-osal­lis­tu­jille järjes­tet­tyjä busseja, jotka kul­kevat yöllä kes­kus­tasta majoi­tuk­seen. Bussin lähtö­paik­ka kes­kus­tassa on ravintola Storagea vastapäätä, osoitteessa Aurakatu 8.

Bussi kulkee non-stop Aurakadun ja majoituksen väliä klo 02-04.30

Bussin lähtöpaikka Google Mapsissa

Taksitolpat

 • NäytäYliopiston vierestä
 • NäytäKeskusta, keskiviikon jatkobileiden vierestä
 • NäytäKeskusta, torstain jatkobileiden vierestä
 • NäytäKeskusta, kauppatorin laidalla
 • NäytäKaikki edellämainitut taksitolpat

Rastikierrokset

Huh ja taas mennään! Jos olet ollut aiemmin YTP:llä, niin tämän jo tie­dätkin, mutta perin­tei­sesti YTP-tapah­tumaan kuuluu mah­taa­vaakin mah­ta­vempaa ilta­oh­jelmaa luen­tojen jälkeen molem­pina päivinä ennen vät­köille siir­tymistä. Kokoa siis tiimisi kasaan ja lähde tavoit­te­lemaan rasti­kier­rosten her­ruutta (Turkuhan kotiutti tämän voit­ta­malla molem­mat kier­rokset vuonna 2017)!

Molempina päivinä rasti­kier­rosten info­tilai­suus pide­tään yritys­luentojen lopuksi luen­tosa­lissa IX klo 17.00.

Alta löydät rastikierrosten kartat:

Keskiviikko 17.10. YTP-rastikierros Torstai 18.10. IT-rääkki

Toimikunta

 • Suvi Hyvönen
 • Janne T. Iltanen (Bussikuljetukset)
 • Juha Jaaksi (Toimikunnan vetäminen)
 • Valtter Karppinen (Yritysyhteistyö)
 • Valtteri Karttunen (Tiedotus & viestintä)
 • Sanni Koskinen
 • Pauliina Lasander (Taloudenhoito)
 • Marko Loponen (Luentosalit)
 • Camilla Lähteenmäki (Toimikunnan vetäminen)
 • Miika Länsi-Seppänen
 • Ivan Maurin (Yritysyhteistyö)
 • Tiina Nokelainen (Majoitus)
 • Lauri Orava
 • Veera Paananen (Tiedotus & viestintä)
 • Jesse Rauha
 • Saku Reunanen
 • Johan Sjövall
 • Sami Spets (Rastikierrokset ja jatkobileet)
 • Eero Suvanto (Media ja nettisivut)